Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νέα Ιωνία, 25.11.2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                              Αρ. Πρωτ/λλου 41686
Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα :
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 40
και Αντλιοστασίου
142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο : 213-2000.440
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Μελέτη – κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ) Ν. Ιωνίας».
 Έχοντας υπ’ όψιν:
 1) Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής του έργου «Μελέτη – κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ) Ν. Ιωνίας» βάσει άρθρου 73 Ν. 3669/2008.
 2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί συστάσεως επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων, όπως αυτό ετροποποιήθη δια του άρθρου 61 Ν. 4257/2014.
 3) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
 4) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

                                                             ανακοινούμε
ότι την Παρασκευή 28.11.2014, ώρα 10:00, και στο ευρισκόμενο στον α΄ όροφο του Δημαρχείου γραφείο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, η καθ’ ημάς Διεύθυνση θα διενεργήσει δημόσια κλήρωση κατά τις ως άνω διατάξεις για την ανάδειξη τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής παραλαβής του εν θέματι έργου.
 Η παρούσα να αναρτηθή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  Ο Διευθυντής
  Τεχνικών Υπηρεσιών

  Εμμ. Σμαραγδάκης

Εσωτερική Διανομή: 
α) Γραφείον Δημάρχου
β) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής 
γ) Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
δ) Φάκελος έργου υπ’ αρ. μελέτης 9/2012 
ε) Χρονολογικό Αρχείο
 

Μοιραστείτε
Close Search Window