Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Νέα Ιωνία, 16.12.2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                            Αρ. Πρωτ/λλου 44261
Δ/νση :Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα :
Ταχ. Διεύθυνση :Αγ. Γεωργίου 40
  και Αντλιοστασίου
  142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες :Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο :213-2000.440
Συσκ. Τηλ/τυπίας:210-27.14.090

                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Μελέτη – κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ) Ν. Ιωνίας».

 Έχοντας υπ’ όψιν:
 1) Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής του έργου «Μελέτη – κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ) Ν. Ιωνίας» βάσει άρθρου 73 Ν. 3669/2008.
 2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί συστάσεως επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων, όπως αυτό ετροποποιήθη δια του άρθρου 61 Ν. 4257/2014.
 3) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
 4) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 5) Την υπ’ αρ. πρωτ/λλου οικ. 1314 και ΑΔΑ: 4Α9ΙΚ-0 από 11.1.2011 εγκύκλιο υπ’ αρ. 3 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρώσεως και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως, κατά την οποία, «επειδή το προσωπικό που μετατάχθηκε για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων, έχει την υποχρέωση της παροχής διοικητικής υποστήριξης, δεν μπορεί να απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες του δήμου ή σε αλλότρια καθήκοντα, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου» και επομένως οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δομήσεως εξαιρούνται της συμμετοχής σε επιτροπές παραλαβής έργων.
και δοθέντος ότι κατά την διενεργηθείσα την 28.11.2014 κλήρωση μελών της επιτροπής παραλαβής του εν θέματι έργου δεν είχε ληφθή υπ’ όψιν το ανωτέρω αναφερόμενο στοιχείο υπ’ αρ. 5,
                                                               ανακοινούμε

ότι την Πέμπτη 18.12.2014, ώρα 9:00, και στο ευρισκόμενο στον α΄ όροφο του Δημαρχείου γραφείο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, η καθ’ ημάς Διεύθυνση θα διενεργήσει εκ νέου δημόσια κλήρωση κατά τις ως άνω διατάξεις για την ανάδειξη τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής παραλαβής του εν θέματι έργου.
 Η παρούσα να αναρτηθή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  Ο Διευθυντής
  Τεχνικών Υπηρεσιών

 

  Εμμ. Σμαραγδάκης

 

Εσωτερική Διανομή: 
α) Γραφείον Δημάρχου
β) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής 
γ) Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
δ) Φάκελος έργου υπ’ αρ. μελέτης 9/2012 
ε) Χρονολογικό Αρχείο
 

Μοιραστείτε
Close Search Window