Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νέα Ιωνία, 9/12/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ. Πρωτ. 29579
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40
142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες: Καρλής
Τηλέφωνο: 2132000476
e-mail: nkarl@neaionia.gr

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Αλέκου Παναγούλη και άλλες σποραδικές αποκαταστάσεις

   Έχοντας υπ’ όψη:
Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής του έργου Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Αλέκου Παναγούλη και άλλες σποραδικές αποκαταστάσεις βάσει του άρθρου 73 Ν. 3669/2008.
1) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Νόμου 4412/2016 περί συστάσεως επιτροπής παραλαβής δημοσίων έργων.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
3) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

   ότι την Τετάρτη 12.01.2022, ώρα 11:00 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα διενεργήσει στα γραφεία της, στον 4ο όροφο του Δημαρχείου Ν. Ιωνίας, δημόσια κλήρωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος.

   Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης

Μοιραστείτε
Close Search Window