Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νέα Ιωνία,  14/06/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αρ. Πρωτοκόλλου 17724
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ    
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40           
                            142 34  Ν. ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες: Αλ. Ζαχαράκη
Τηλέφωνο:  2132000455
e-mail: azax@neaionia.gr

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του έργου «Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών έτους 2018 ».

Έχοντας υπ’ όψιν:
1)    Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου «Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών έτους 2018 » βάσει του άρθρου 136 Ν. 4412/2016, παρ. 2.
2)    Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
3)    Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων

Ανακοινώνουμε
ότι την Τετάρτη 19.06.2019, ώρα 10:00 και στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας (4ος όροφος του Δημαρχείου Ν. Ιωνίας), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις για την ανάδειξη τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών τεχνικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος.
 Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                   Ο Διευθυντής
                                  Τεχνικών Υπηρεσιών
           
               Εμμ. Σμαραγδάκης

Μοιραστείτε
Close Search Window