Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Νέα Ιωνία,    15.5.2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                  Αρ. Πρωτ/λλου    11462
Δ/νση    :    Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα    :
Ταχ. Δ/νση    :    Αγ. Γεωργίου 40
        και Αντλιοστασίου
        142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες    :    Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο    :    213-2000.440
Ηλ. δ/νση    :    ghoud@neaionia.gr
Συσκ. Τηλ/τυπίας    :    210-27.14.090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:    Κλήρωση μελών επιτροπής διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Εγκατάσταση Εορταστικού Οδοφωτισμού».

Έχοντας υπ’ όψιν:
    1)    Την ανάγκη συγκροτήσεως επιτροπής διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού έργου για την ανάληψη του έργου «Εγκατάσταση Εορταστικού Οδοφωτισμού».
    2)    Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, περί οργάνων διενεργείας διαδικασιών συνάψεως δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα τα αναφερόμενα στην παρ. 8α περί διαγωνισμών έργων αξίας έως 1.00.000 € πλέον ΦΠΑ.
    3)    Την υπ’ αρ. 6/2018 και ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)», βάσει της οποίας σε συνοπτικούς διαγωνισμούς δεν απαιτείται η χρήση του Μη.Μ.Ε.Δ.
    4)    Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
    5)    Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την  αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

ανακοινούμε

ότι την Πέμπτη 17.5.2018 και ώρα 9:00 η καθ’ ημάς Διεύθυνση θα διενεργήσει στο γραφείο της, ευρισκόμενο στον δ΄ όροφο του Δημαρχείου, δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τριών τακτικών και αναπληρωματικών μελών της εν θέματι επιτροπής.
    Η κλήρωση θα διεξαχθή σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω υπ’ αρ. 5 σχετικής διατάξεως.
    Η παρούσα να αναρτηθή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

    Ο Διευθυντής
    Τεχνικών Υπηρεσιών

        Εμμ. Σμαραγδάκης
Εσωτερική Διανομή:
α)    Γραφείον Δημάρχου
β)    Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής
γ)    Φάκελος Τεχνικού Προγράμματος
δ)    Χρονολογικό Αρχείο

Μοιραστείτε
Close Search Window