Ειδήσεις - Τύπος|

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νέα Ιωνία, 29.5.2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                             Αρ. Πρωτ/λλου 19591
Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα :   
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 40
  και Αντλιοστασίου
  142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο : 213-2000.440
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμού για δημοπρασίες έργων έτους 2014,προϋπολογισμού μέχρι του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ.

Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Την ανάγκη συγκροτήσεως επιτροπής διαγωνισμού για δημοπρασίες έργων έτους 2014, προϋπολογισμού μέχρι του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
3) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την  αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
4) Την παράγραφο 5 άρθρου 21 Ν. 3669/2008, κατά την οποία «Οι φορείς κατασκευής που συστηματικά δημοπρατούν έργα μπορεί να συγκροτούν σε ετήσια βάση επιτροπές διαγωνισμού …».
5) Την παράγραφο 1 άρθρου 21 Ν. 3669/2008, κατά την οποία «Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη …».

ανακοινούμε
ότι την Δευτέρα 2.6.2014, ώρα 12:00, και στο ευρισκόμενο στον α΄ όροφο του Δημαρχείου γραφείο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, η καθ’ ημάς Διεύθυνση θα διενεργήσει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού για τις εν θέματι δημοπρασίες.
 Η κλήρωση θα διεξαχθή σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω υπ’ αρ. (3) σχετικής διατάξεως.
 Η παρούσα να αναρτηθή στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Δημήτριος Αθανασίου
 

Εσωτερική Διανομή: 
α) Γραφείον Δημάρχου
β) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής 
γ) Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής δ) Φάκελος Τεχνικού Προγράμματος 
ε) Χρονολογικό Αρχείο
 

Μοιραστείτε
Close Search Window