Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τμήμα :   
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 40
  και Αντλιοστασίου
  142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο : 213-2000.440
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090
Νέα Ιωνία,  2.4.2012
Αρ. Πρωτ/λλου 10651

                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμού για δημοπρασίες έργων έτους 2012.

Έχοντας υπ’ όψιν:

  1. Την ανάγκη συγκροτήσεως επιτροπής διαγωνισμού για δημοπρασίες έργων έτους 2012.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), το οποίο επιγράφεται «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».
  3. Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την  αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
  4. Την παράγραφο 5 άρθρου 21 Ν. 3669/2008, κατά την οποία «Οι φορείς κατασκευής που συστηματικά δημοπρατούν έργα μπορεί να συγκροτούν σε ετήσια βάση επιτροπές διαγωνισμού …».
  5. Την παράγραφο 1 άρθρου 21 Ν. 3669/2008, κατά την οποία «Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη …».

ανακοινούμε

ότι την Πέμπτη 5.4.2012 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στον α΄ όροφο του Δημαρχείου, η καθ’ ημάς Διεύθυνση θα διενεργήσει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διαγωνισμού για δημοπρασίες έργων έτους 2012 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ, μη συνυπολογιζομένων των κονδυλίων αναθεωρήσεως και ΦΠΑ.

 Η κλήρωση θα διεξαχθή σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω υπ’ αρ. (3) σχετικής διατάξεως.

 Η παρούσα να αναρτηθή στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Διευθυντής

Εσωτερική Διανομή: Τεχνικών Υπηρεσιών
α) Γραφείον Δημάρχου
β) Φάκελος «ΑΡΧΕΙΟ» 
γ) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής 
δ) Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημήτριος Αθανασίου
ε) Χρονολογικό Αρχείο

 

Μοιραστείτε
Close Search Window