Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νέα Ιωνία  18-2-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αρ. Πρωτ.:  4829
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ     
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣ:  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νέας Ιωνίας

Θέμα: «Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011)    «Στις περιπτώσεις που για την νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,  παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, σας ανακοινώνουμε ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. θα λάβει χώρα η κλήρωση για την ανάδειξη των Δημοτικών Συμβούλων που θα συμμετέχουν στην παρακάτω επιτροπή για το έτος 2016:
– Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών για αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων

Η παραπάνω επιτροπή θα ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Π.Δ. 270/81.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ΔΙΣΚΟ/φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρουσία τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους εξής Δημοτικούς Υπαλλήλους :

1)  Καραφυλλή Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
2) Σπυριδοπούλου Αναστασία Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
3)    Ορφανού  Αμαλία Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νέας Ιωνίας & θα αναρτηθεί στο site του Δήμου

Μοιραστείτε
Close Search Window