Ειδήσεις - Τύπος|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                               Νέα Ιωνία  9/9/2014
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών              Αρ. Πρωτ.   32034
Τμήμα Προμηθειών &
Διαχείρισης Υλικού

ΠΡΟΣ:  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νέας Ιωνίας

ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 28/1980 & Π.Δ. 270 / 1981
( με ισχύ μέχρι την 31/12/2014 )

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Του νέου Νόμου 4024/2011 άρθρο 26 διενεργείται κλήρωση για την επιλογή τριών Δημοτικών υπάλληλων για κάθε Επιτροπή με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
2) Της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3) Της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4) Της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5) Την ανάγκη ανάδειξης Δημοτικών Συμβούλων ως μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών (Διενέργειας – Αξιολόγησης & Παραλαβής) των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν βάσει  του  Π.Δ.28/80 με ισχύ μέχρι την 31/12/2014
6) Την ανάγκη ανάδειξης Δημοτικών Συμβούλων ως μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής των Δημοπρασιών Μισθώσεων / Εκμισθώσεων που θα διενεργηθούν βάσει του Π.Δ. 270/1981 με ισχύ μέχρι την 31/12/2014.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9:00 π.μ. θα διενεργήσει 2 κληρώσεις με χρήση εφαρμογής Η/Υ στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές των διαγωνισμών βάσει του Π.Δ. 28/80 και των Δημοπρασιών μισθώσεων βάσει του Π.Δ. 270/1981 με ισχύ μέχρι την 31/12/2014

Η κλήρωση θα διενεργηθεί παρουσία τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους εξής Δημοτικούς Υπαλλήλους :
Α)Αναστασία Γεωργακοπούλου – Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής περιουσίας
Β)Ιωάννης Παπαδόπουλος – Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
Γ)Αμαλία Ορφανού – Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νέας Ιωνίας & θα αναρτηθεί στο site του Δήμου

Μοιραστείτε
Close Search Window