Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                  
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
             ( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) 
      ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Νέα Ιωνία  13   /  5  / 2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 695

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΓΑΛΗΝΟΥ 2 & ΑΓ. ΟΛΓΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2102724761
ΦΑΞ                2102790059
ΠΛΗΡΟΦ.      Α. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως καταθέσει  σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια διαφόρων κατηγοριών τροφίμων και ειδών γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του ΚΕΒΡΕΦΟ για το έτος 2011 ως εξής:

1.- Είδη οπωρολαχανοπωλείου: απόφαση Δ.Συμβουλίου   11/2011      
Ενδεικτικός προϋπολογισμός #10.000,00# ευρώ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής.
Όλα τα είδη μαναβικής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις παραγγελίες των τμημάτων του  Ν.Π., με έγκριση της Διοικητικής Υπηρεσίας και να πληρούν πλήρως τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις, καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Όλα τα είδη θα πρέπει να αναφέρουν την χώρα προέλευσης τους, η μεταφορά των ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενα από το Νόμο αυτοκίνητα – ψυγεία, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά .Τα τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα πρέπει να μεταφέρονται με οχήματα – ψυγεία. Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.

2.- Είδη Αρτοποιείου–Ζαχαροπλαστείου&Γαλακτοκομικών: απόφαση Δ. Συμβουλίου  11/2011 
α) Ενδεικτικός προϋπολογισμός #9.000,00# ευρώ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)  για τα είδη αρτοποιείου
β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός #7.000,00# ευρώ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται) για τα γαλακτοκομικά είδη.
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου.
Όλα τα είδη αρτοποιείας, ζαχ/κής & γαλακτοκομικών πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις παραγγελίες των τμημάτων του  Ν.Π., με έγκριση της Διοικητικής Υπηρεσίας και να πληρούν πλήρως τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών.
Γάλα να είναι φρέσκο και βάρους 1 λίτρου και ½  λίτρου και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Γιαούρτι θα διατίθεται σε διάφορες συσκευασίες επιλογής ειδών και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Για όλα τα λοιπά είδη ισχύει επίσης ότι πρέπει απαραίτητα να πληρούν τους όρους του Κώδικα τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες κάθε φορά Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνητα – ψυγεία, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. Τα τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα πρέπει να μεταφέρονται με οχήματα – ψυγεία. Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή

3.- Είδη Ιχθυοπωλείου: απόφαση Δ.Σ. 11/2011       
 Ενδεικτικός προϋπολογισμός #8.000,00# ευρώ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής
Όλα τα είδη ιχθυοπωλείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις παραγγελίες των τμημάτων του  Ν.Π., με έγκριση της Διοικητικής Υπηρεσίας και να πληρούν πλήρως τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις, καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Όλα τα είδη θα πρέπει να αναφέρουν την χώρα προέλευσης τους, η μεταφορά των ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενα από το Νόμο αυτοκίνητα – ψυγεία, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά .Τα τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα πρέπει να μεταφέρονται με οχήματα – ψυγεία

4.- Είδη γραφικής ύλης: απόφαση Δ.Σ. 11/2011
Ενδεικτικός προϋπολογισμός #7.550,00# ευρώ ( Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου.
Όλα τα είδη γραφικής ύλης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις αρμόδιες Αρχές και να έχουν άδεια κυκλοφορίας. Επίσης, πρέπει να είναι κατάλληλα και μη επικίνδυνα για χρήση από παιδιά και να μην περιέχουν τοξικές ουσίες.

Ισχύουσα νομοθεσία: ΕΚΠΟΤΑ (αποφ. Υπ. Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185/Β/23.3.93), Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95).

Οι προσφορές ,( συμπεριλαμβανομένων & των δικαιολογητικών) θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες &  μέχρι την ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 2011 και ώρα 13.00μμ.

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 31/12/2011.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
• Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Διοίκησης Γαληνού 2 & Αγ. ‘Ολγας
• Οι προσφορές θα παραδίδονται στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, στα γραφεία του ΚΕΒΡΕΦΟ, (αρμόδιος υπάλληλος κος Λαζαράκης), μέχρι τις 24 Μαΐου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13,00μ.μ.
• Οι σφραγισμένες προσφορές θα αποσφραγισθούν από την αρμόδια επιτροπή, στα γραφεία του ΚΕΒΡΕΦΟ την Τετάρτη 25 Μαΐου 2011 και ώρα 13,00μ.μ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
• Όλα τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
• Συνεταιρισμοί
• Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης & ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό & το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξη μήνες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
• Όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται. Η προσφορά παραλαμβάνεται με αποδεικτικό παραλαβής από την επιτροπή αξιολόγησης.
• Οι προσφορές φυλάσσονται και αποσφραγίζονται από την αρμόδια επιτροπή την καθορισμένη από την ανακοίνωση ημέρα και ώρα.
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

  • Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
  • Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
  • Ο αριθμός της ανακοίνωσης
  • Η ημερομηνία διεξαγωγής της αξιολόγησης των προσφορών
  • Τα στοιχεία του αποστολέα
  • Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή ανυπόγραφες δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
Η τεχνική προσφορά ως και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς φακέλους με τις αντίστοιχες ενδείξεις. Οι φάκελοι αυτοί εσωκλείονται στον βασικό φάκελο.
Στοιχεία αξιολόγησης των προσφορών είναι η συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους διεξαγωγής και την ποιότητα των προσφερομένων ειδών.
Το ΚΕΒΡΕΦΟ διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων του προϋπολογισμού είτε κατά είδος, είτε συνολικά, μέχρι ποσοστού 30%
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Ο προμηθευτής θα βαρύνεται με κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ, 4% φόρο και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που θα ισχύει κατά την ημέρα αξιολόγησης των προσφορών.
Η ΠΛΗΡΩΜΗ των ειδών θα γίνεται σε ευρώ, το αργότερο εντός 90 ημερών από της προσωρινής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές, οικονομικές και τεχνικές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Όλα τα είδη θα πρέπει τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνεται στους τόπους παράδοσης από τις αρμόδιες επιτροπές.
Κατά την διάρκεια της σύμβασης η επιτροπή μπορεί να στείλει δείγματα των ειδών σε δημόσιο εργαστήριο προς εξακρίβωση της ποιότητάς τους.
Εάν τα είδη δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τις παραγγελίες ή είναι αλλοιωμένα δεν γίνεται παραλαβή και υποχρεούται ο προμηθευτής να τα αντικαταστήσει αυθημερόν.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ θα αναρτηθεί στα Γραφεία του ΚΕΒΡΕΦΟ, στο δημοτικό κατάστημα του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.neaionia.gr

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, τεχνικές   προδιαγραφές, κλπ δίδονται καθημερινά από τον κ. Αντώνη Λαζαράκη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10π.μ. – 13μ.μ.στο γραφείο διοίκησης και στο τηλ. 210-2724761.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window