Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ                                                            
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                          
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ   (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)  
Πατρ. Ιωακείμ 4 – 142 34 Ν. Ιωνία
Τηλ. 210 27 95 012                                                                       Νέα Ιωνία,  3.4.2013
                                                                                             
                                                                                                            Αρ. Πρωτ .:  84

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Tο Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) προκηρύσσει τον 2o πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό ενηλίκων, για ανέκδοτο μυθιστόρημα με θέμα : «1922, η Επόμενη Μέρα»

Την πραγματοποίηση του διαγωνισμού θα αναλάβει 5μελής  επιτροπή αξιολόγησης με πρόεδρο μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και 4 μέλη, λογοτέχνες εγνωσμένου κύρους και σχετικής εμπειρίας.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό :
• Τα  μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.
• Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Οι διακρίσεις του διαγωνισμού κατά σειρά θα είναι :
• Βραβείο
• Έπαινος
• Εύφημος μνεία

Το μυθιστόρημα που θα βραβευθεί, θα εκδοθεί με δαπάνη του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. σε χίλια (1.000)  αντίτυπα, εκ των οποίων τα διακόσια (200) θα δοθούν στο συγγραφέα.

Τα αντίτυπα θα διατίθενται δωρεάν :
• Την ημέρα παρουσίασης του βιβλίου και απονομής των διακρίσεων
• Μέχρις εξάντλησής τους από τα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Μετά τη διάθεσή τους, ο συγγραφέας μπορεί να εκδώσει το μυθιστόρημά του όπως εκείνος επιθυμεί.

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποια από τις διακρίσεις ή και καμία από αυτές. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του 2013, ενώ οι διακρίσεις θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή  και θα συνοδεύονται από περγαμηνή και τιμητική πλακέτα.

Τα έργα θα πρέπει :
1. Να μην ξεπερνούν τις 160 σελίδες Α4, με ευχέρεια του συγγραφέα μείωσης ή αύξησης της έκτασης του κειμένου σε ποσοστό 10%,  γραμμένες με γραμματοσειρά Times New Roman μέγεθος στοιχείων 12, διάστιχο μονό  και περιθώρια άνω και κάτω 2 εκ., δεξιά και αριστερά 2,5 εκ. Ο τίτλος του έργου και τα κεφάλαια να είναι γραμμένα με μέγεθος στοιχείων 14 bold.
2. Να μην αναγράφουν στις σελίδες τους, το όνομα ή το ψευδώνυμο του συγγραφέα.
3. Να αποστέλλονται στη διεύθυνση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Πατρ. Ιωακείμ 4 – 142 34 Ν. Ιωνία, επί συστάσει εντός ενός φακέλου, όπου στη θέση του αποστολέα να αναγράφεται ψευδώνυμο, διεύθυνση  και η  ένδειξη : ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει τα εξής :
• Ένα (1) αντίγραφο του έργου
• Ένα (1) CD  με το έργο σε ηλεκτρονική μορφή
• και ένα (1) άγραφο σφραγισμένο φάκελο όπου θα εσωκλείεται το όνομα του συγγραφέα, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα και ο τίτλος του έργου του.  

Ο άγραφος σφραγισμένος φάκελος ανοίγεται από την επιτροπή αξιολόγησης μόνο σε περίπτωση διάκρισης του έργου. ΄Εργα που υποβάλλονται κατά παράβαση του όρου αυτού αποκλείονται από το διαγωνισμό.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 6η Σεπτεμβρίου 2013, με σφραγίδα ταχυδρομείου.

Σημείωση: Μέλος του Δ.Σ. που θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. θα παραλαμβάνει τους φακέλους,  και θα μεριμνά για την εκτύπωση αντιγράφων και την ταυτόχρονη διανομή τους στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.

                                                                                      

       Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

                                                                                              Λουκάς Π. Χριστοδούλου    

Μοιραστείτε
Close Search Window