Ανακοινώσεις|

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νέα Ιωνία,  19/3/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                      Αρ. Πρωτ/λλου 7239
   
Δ/νση                     :    Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα                   :     Μελετών & Κατασκευής Έργων
Ταχ. Διεύθυνση    :    Αγ. Γεωργίου 40
                                     και Αντλιοστασίου
                                     142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες      :    Ε.Σμαραγδάκης
Τηλέφωνο             :    213-2000.452
Συσκ. Τηλ/τυπίας    :    210-27.14.090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων  2014»
 
Έχοντας υπ’ όψη:
α) Tα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
β) To άρθρο 186 του  Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» που τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008.
γ) το άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄226/2011) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ τ.Β΄2540/07-11-2011), καθώς και την Εγκύκλιο, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ).
δ) Το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87 «’Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» όπως αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 61 του Ν. 4257/14 

Ανακοινώνεται ότι στις 22/3/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας στον Δ’ όροφο του Δημαρχείου για την ανάδειξη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών τεχνικών υπαλλήλου ως μελών της τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων  2014».

Η  κλήρωση θα διεξαχθεί  με χρήση εφαρμογής Η/Υ και με ευθύνη του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, Εμμανουήλ Σμαραγδάκη, καθώς και την παρουσία των υπαλλήλων της Δ/νσης, Άγγελο Κουσουνή και Γεώργιο Χουτζούμη.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Μοιραστείτε
Close Search Window