Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                   Αριθ.Πρωτ.:9775/05-04-2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Ταχ. Κώδ. : 142 34 Νέα Ιωνία
Πληροφ. : Ν. Τζες
Τηλέφ. : 2132000459, 456, 451, 557
E-mail :procurement@neaionia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, «άνω των ορίων», με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχων αναφορικά με την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 99.575,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος, με Συστημικό Αριθμό: 189615

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ΤΜΗΜΑΤΑ ως εξής:

Τμήμα / Κ.Α./Περιγραφή ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Τμήμα 1

15.6413.0002 Μεταφορά μελών των Κ.Α.Π.Η. σε ημερήσιες εκδρομές, συνεστιάσεις, θεατρικές παραστάσεις και περιπάτους.

30.835,00 4.008,55 34.843,55
Τμήμα 2
15.6413.0002 Μεταφορά μελών των Κ.Α.Π.Η. σε θαλάσσια μπάνια
32.400,00 4.212,00 36.612,00
Τμήμα 3
15.6483.0001 Μετακινήσεις κατασκηνωτών και προσωπικού της Δημοτικής Κατασκήνωσης, παραμονή πούλμαν με οδηγούς, θαλάσσια μπάνια, εσωτερικές μετακινήσεις μελών Κ.Α.Π.Η., μεταφορά φιλοξενούμενων (παιδιά από αδελφοποιημένους Δήμους και εθελοντές του Δήμου.)
36.340,00 4.724,20 41.064,20
Γενικό Σύνολο 99.575,00 12.944,75 112.519,75

   Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ΤΜΗΜΑ, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν στον ίδιο οικονομικό φορέα.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 19/04/2023 και ώρα 14:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 24/04/2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα οκτώ [8] μηνών, διάστημα υπολογιζόμενο από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Προσφορές γίνονται αποδεκτές είτε για μία ΟΜΑΔΑ ή/και για περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ ή/και για το σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ της οικείας μελέτης.
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε δύο [2] τοις εκατό [%], υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων , άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% κάθε τμήματος. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενώ η Περίληψη Διακήρυξης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi, στη διαδρομή: Προκηρύξεις Διαγωνισμών ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Για τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε ΕΔΩ

 

 

Εσωτερική Διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Μοιραστείτε
Close Search Window