Ειδήσεις - Τύπος|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νέα Ιωνία, 7/5/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Αρ. Πρωτ.  10489
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40           
                            142 34  Ν. ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες: Καρλής
Τηλέφωνο:  2132000476
e-mail: nkarl@neaionia.gr

Θέμα: Επανάληψη κλήρωσης μελών επιτροπής παραλαβής του έργου Συντήρηση κι επισκευή δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων
Έχοντας υπ’ όψη:
Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής του έργου  Συντήρηση κι επισκευή δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων  βάσει του άρθρου 73 Ν. 3669/2008.
1)    Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Νόμου 4412/2016 περί συστάσεως επιτροπής παραλαβής δημοσίων έργων.
2)    Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
3)    Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
4)    Το γεγονός ότι η προηγούμενη κλήρωση που έγινε στις 21.4.21 κρίνεται άκυρη, επειδή λόγω μη ενημέρωσης της Υπηρεσίας μας, συμπεριλήφθηκε σε αυτήν άτομο που έχει εκλείψει και μάλιστα κληρώθηκε ως πρόεδρος της επιτροπής 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ότι την Παρασκευή 14.05.2021, ώρα 11:00 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα διενεργήσει στα γραφεία της, στον 4ο όροφο του Δημαρχείου Ν. Ιωνίας, νέα δημόσια κλήρωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις για την ανάδειξη  τακτικών και  αναπληρωματικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος.

 Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                   Ο Διευθυντής
                                  Τεχνικών Υπηρεσιών
           
               Εμμ. Σμαραγδάκης

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel