Ανακοινώσεις, Ειδήσεις - Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κωδ.: 14234
Πληροφορίες: ΠΥΡΚΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2132000482
.
.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Προκηρύσσει ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την Προμήθεια  «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ», στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας»  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης σχέσης  ποιότητας  – τιμής.
.
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 40
Τηλέφωνο: 2132000459
.
2. Τίτλος: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».
.
3. CPV 48000000-8 (Πακέτα λογισμικού και συστήματα Πληροφορικής).
……………30200000-1 (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και Προμήθειες).
……………32420000-3 (Εξοπλισμός δικτύου) Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ.
.
4. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ευφυών συστημάτων για τη δημιουργία μιας «έξυπνης πόλης», με σκοπό  τη βελτίωση της καθημερινότητας και ποιότητας ζωής των δημοτών, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
«Έξυπνη πόλη» σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους κατοίκους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση πόρων, με την υιοθέτηση ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων και ευφυών τεχνολογιών. Τα συστήματα,  που προτείνονται στο πλαίσιο της ευφυούς κινητικότητας και έξυπνης πόλης, δύναται να προσφέρουν πολυπληθή εργαλεία για τη βελτίωση της καθημερινότητας και ποιότητας ζωής των δημοτών, καθώς και για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Με τις προτεινόμενες δράσεις του παρόντος υποέργου θα επιτευχθεί με πιο αποτελεσματικό και ευφυή τρόπο η αστική κινητικότητα, η αστική αναζωογόνηση, η καλύτερη διαχείριση της στάθμευσης και των απαραίτητων ελέγχων επιβολής κυρώσεων, η ενίσχυση της χρήσης της δημοτικής συγκοινωνίας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος τρόπος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, που παράγονται από έξυπνους αισθητήρες  με στόχο τον σταδιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέας Ιωνίας σε ευφυή Δήμο.
Το υποέργο αποτελείται από τις παρακάτω προτεινόμενες δράσεις:
1. Προμήθεια, Εγκατάσταση & Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Λειτουργίας Ευφυούς Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης
2. Εκπόνηση Γενικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών και Συστήματα έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού, τρόπου διαφυγής πριν και κατά τη διάρκεια οργανωμένης απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες, χώρων υποδοχής, προσωρινής καταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής μέριμνας (λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο ν. 4662/2020).
3. Ηλεκτρονικές Πινακίδες Ενημέρωσης.
4. Πλατφόρμα Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας.
5. Έξυπνες Στάσεις ΜΜΜ.
6. Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης.
7. Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ.
8. Ανάπτυξη υπηρεσίας τηλεματικής για τη δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Νέας Ιωνίας.
9. Συστήματα Ενεργειακής Παρακολούθησης και Αυτοματισμού Κτιρίων.
10. Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.
11. Προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών εισιτηρίων.
.
5. Συνολικός προϋπολογισμός:
….1.588.281,11 € χωρίς Φ.Π.Α.
…….381.187,47 € Φ.Π.Α. (24%)
1.969.468,57 € συνολικός προϋπολογισμός
.
7.    Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για δεκαοκτώ (18) μήνες.
.
8. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α., ήτοι τριάντα μία χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (31.765,62€).
.
9. Βασικοί όροι χρηματοδότησης:  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών – Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η Πράξη εντάχθηκε με την 11559/2021/7-4-2022 Απόφαση Ένταξης του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΤΗΑ46ΜΤΛ6-ΞΤΘ) του αν. Υπουργού Εσωτερικών  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω αναπτυξιακού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογήθηκε με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Νέας Ιωνίας και αποπληρώνεται από πόρους του Εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Τ.Π. & Δανείων.
.
10. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Ιωνίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://neaionia.gr/ όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr).
.
11. Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12/02/2024 και ώρα  21: 00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  19/03/2024 και ώρα  15:00. και η ηλεκτρονική στις  27/03/2024 και ώρα  11 : 00.
.
12. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
.
13. Δικαίωμα συμμετοχής:
      1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
     α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
     β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
     γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
    δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές
15. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εννέα μήνες (9) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
16. Προδικαστικές προσφυγές:  Αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης
17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΝΑΒΟΣ

 

Για τα Τεύχη Δημοπράτησης πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window