Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία,  10/1/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αρ. Πρωτ/λλου 960
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
                                                     
Δ/νση:    Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα:   Μελετών & Κατασκευής Έργων
Ταχ. Διεύθυνση:    Αγ. Γεωργίου 40
                                   και Αντλιοστασίου
Τ.Κ.:  142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες:    Ν.Γιοβάνης
Τηλέφωνο:    213-2000.438
Συσκ. Τηλ/τυπίας:  210-27.14.090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής για την παραλαβή των αφανών εργασιών, ζύγισης υλικών και την σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων του έργου «Καθαρισμός φρεατίων, κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών και φρεατίων  υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών αποχέτευσης και συνδέσεων ακινήτων έτους 2017»
       Έχοντας υπ’ όψη:
α) To άρθρο 136 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
β) To άρθρο 186 του  Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» που τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008.
γ) το άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄226/2011) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ τ.Β΄2540/07-11-2011), καθώς και την Εγκύκλιο, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ).

       Ανακοινώνεται ότι στις 15/1/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας στον Δ’ όροφο του Δημαρχείου με σκοπό τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των αφανών εργασιών, ζύγισης υλικών και την σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων του έργου «Καθαρισμός φρεατίων, κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών και φρεατίων  υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών αποχέτευσης και συνδέσεων ακινήτων έτους 2017»

      Η  κλήρωση θα διεξαχθεί  με χρήση εφαρμογής Η/Υ και με ευθύνη του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Εμμανουήλ Σμαραγδάκη, καθώς και την παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων της Δ/νσης που είναι οι ακόλουθοι:

ο κ. Άγγελος Κουσουνής, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και
ο κ. Γεώργιος Χουτζούμης, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (Ειδήσεις – Ανακοινώσεις).

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμανουήλ Σμαραγδάκης

Μοιραστείτε
Close Search Window