Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Νέα   Ιωνία     9 / 11/ 2009
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. : 39487
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία
Πληροφ. : Αντ. Στάθης
Τηλεφ. : 210 2773218-Εσωτ.459
ΦΑΞ. : 210- 2776131

 

ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ :
 ΧΤΥΠΟΣ     Fax : 210-2794687

                                                                                                                           

                                    

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Αντιδήμαρχος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί  διαγωνισμός  με απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και διαφόρων ειδών γραφείου  ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000 Ευρώ ( τέσσερις χιλιάδες ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου & του Φ.Π.Α. 19% σύμφωνα με τους όρους της 37898/2009 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών  Δήμου & της 395/09 πράξης Δημαρχιακής Επιτροπής

      Οι προσφορές  θα  γίνονται δεκτές στις  19/ 11 / 2009 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος, Τμήμα Προμηθειών , ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών.
     Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί  και  ενώσεις  προμηθευτών.

   

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window