Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Νέα   Ιωνία    21 / 4 / 2010
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. : 13261
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 – Νέα Ιωνία
Πληροφ. : Αντ. Στάθης
Τηλεφ. : 210 2773218-Εσωτ.159
ΦΑΞ. : 210- 2776131

                                                             ΠΡΟΣ : ΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ :                                                                                       
                                                                       ΧΤΥΠΟΣ    Fax : 210-2794687

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    Ο Αντιδήμαρχος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί  διαγωνισμός  με απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών  και   Fax  του  Δήμου  Ν. Ιωνίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.500 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου & το Φ.Π.Α. 21% , σύμφωνα με τους όρους της  11524/2010 μελέτης του τμήματος Προμηθειών του Δήμου και την 208/2010 Πράξη Δημαρχιακής Επιτροπής.

   Οι προσφορές θα  γίνονται δεκτές στις  29 / 4 / 2010 , ημέρα     Πέμπτη  και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος, Τμήμα Προμηθειών , ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών.
     Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί  και  ενώσεις  προμηθευτών.

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window