Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                                  ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩΚΥ-0Κ7 
                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ν. Ιωνία 2/6/2014
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αριθμ. Απόφασης: 288
Αριθ. Πρωτ: 20117

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄. 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ν. Ιωνίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν (5) Αντιδήμαρχοι
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012, σύμφωνα με τις οποίες, ο αριθμός των δικαιούμενων αντιμισθία Αντιδημάρχων,  ορίζεται ως εξής: «……. έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι οι τρεις (3)…..».  «Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι οι οποίοι δικαιούνται αντιμισθίας, ορίζονται με την απόφαση του άρθρου 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010».
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΟΕΥ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2371/24.11.2009 τ. Β.
5. Την υπ’ αριθμ. 4141/41/09.02.2011  απόφαση του Δημάρχου με την οποία κατανεμήθηκαν στις υπηρεσίες του Δήμου οι μεταβιβασθείσες από 1-1-2011 και 1-7-2011, νέες αρμοδιότητες σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 94 και 95 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την με αριθμό 16/1447/14-1-2013 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε αντιδήμαρχος ο κ. Ιωάννης Κολμανιώτης υπεύθυνος για όλα τα θέματα των γραφείων και των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών χωρίς να δικαιούται αντιμισθία σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.
7. Την με αριθμό 532/41186/11-1-2013 προγενέστερη απόφαση  με την οποία ορίζει τον κ. Χρήστο Κανλή Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών χωρίς να δικαιούται αντιμισθία και τον κ. Ιωάννη Κολμανιώτη αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών δικαιούμενο αντιμισθίας.
8. Την υπ΄ αριθμ. 19803/30-5-2014 δήλωση παραίτησης του κ. Κολμανιώτη Ιωάννη  από  το αξίωμα του Αντιδημάρχου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.  Την τροποποίηση  της με αριθμό 16/1447/14-1-2013 προγενέστερης απόφασης Δημάρχου σε ότι αφορά τις καθ΄ ύλη και τις κατά τόπο αρμοδιότητες του παραιτηθέντα Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Κολμανιώτη τις οποίες θα ασκεί ο Δήμαρχος.

Β .Την τροποποίηση  της υπ΄αριθμ΄ 532/41186/11-11-2013 προγενέστερης απόφασης με την οποία χορηγείτο αντιμισθία στον κ. Ιωάννη Κολμανιώτη  και ορίζει τον κ.  Χρήστο Κανλή Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, να λαμβάνει αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει .

Γ.  Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία  ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
                                                               

                                                                                                                                           O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΚΟΙΝ:  – Γραφείο Δημάρχου
           – Δ/νσεις και τμήματα
           – Αρμόδιος Αντιδήμαρχοs

                                                        
 

Μοιραστείτε
Close Search Window