Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                                                  ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΩΚΥ-9ΕΗ
                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ν. Ιωνία 11/9/2013
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αριθμ. Απόφασης: 425
Αριθ. Πρωτ: 32306

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄. 87), αναφορικά με την συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Την υπ’ αριθμ 43109/626/28-12-2012 απόφαση του Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 43109/626/28-12-2012 προγενέστερη απόφαση στο σημείο που αφορά στην ανάθεση των καθηκόντων προεδρίας της Οικονομικής Επιτροπής στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Γεώργιο Ιωαννίδη, την οποία εφεξής θα ασκεί ο Δήμαρχος. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ 43109/626/28-12-2012 απόφαση.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                         ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΚΟΙΝ: 
– Γραφείο Δημάρχου
– Αρμόδιο Αντιδήμαρχο
– Δ/νσεις και τμήματα

 

Μοιραστείτε
Close Search Window