Αποφάσεις ΟΕ|

      
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η                 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
20/3/2019


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρακτικό της 9ης /8012/15-3-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής

    Στη Νέα Ιωνία και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 20 του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την με αριθμό 9ηΠρ./8012/15-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν.
   Λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Κυριακόπουλου Ξενοφώντα προεδρεύει ο κ.Χριστοδούλου Βασίλης –Αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και την υπ΄ αριθ. 313/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εκλογής Αντιπροέδρου,
Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει απαρτία κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών βρέθηκαν παρόντα δύο(2) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)        ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ                                                        ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                                            ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                                                                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                                            ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                                            ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
                                                    
 
Μετά τη διαπίστωση της έλλειψη απαρτίας ο Προεδρεύον της Οικονομικής Επιτροπής  έλυσε τη συνεδρίαση.

   Ο Προεδρεύον                                                              Τα Μέλη

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ                                          ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window