Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 43:  «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο της διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης για το «Μπλόκο της Καλογρέζας», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες ως την διοργάνωση των εκδηλώσεων μνήμης για το «Μπλόκο της Καλογρέζας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 44:  «Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤA 7o & 11o-15o ΔΗΜΟΤΙΚA ΣΧΟΛΕΙA ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 45:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας», αρχικού προϋπολογισμού  766.000,00 € προ ΦΠΑ.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 46:  «Εκποίηση Ανακυκλώσιμων αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λαμπτήρων Φωτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 47:  «Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ορισμός προσωρινών αναδόχων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 48:  Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι Προσωρινοί Ανάδοχοι του Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ετήσια (2022-2023) προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών Προσώπων του (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Ο.Π.Α.Ν.) καθώς και των Σχολικών Επιτροπών του (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 49:  «Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/16».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 50:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/11/2021 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 51:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/11/2021 του ΚΕΒΡΕΦΟ»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 52:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/11/2021 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 53:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/11/2021 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 54:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/12/2021 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 55:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/12/2021 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 56:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/12/2021 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 57:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/12/2021 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 58:  Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή εργασιών που αναφέρονται για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 59:  Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, 1(ένα) Λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας για το έτος 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window