Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 502:  «Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Ανάθεση εκπόνησης μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 503:  «Έγκριση 5ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων οδού Αλ. Παναγούλη και διάφορες σποραδικές αποκαταστάσεις».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 504:  Σύνταξη Δημοτικού Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 505:  Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νέας Ιωνίας και των ΝΠΔΔ.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 506:  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2021.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 507:  «Έγκριση ή μη αιτήματος μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών σύμβασης, αναφορικά με την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 508:  Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών Αναδόχων, σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (2022-23-24) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» και ανακήρυξη Οριστικών Αναδόχων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 509:   Ψήφιση πίστωσης για επίδοση σε κ. Μίχο.

Πράξη 510:  Ψήφιση πίστωσης για επιδόσεις σε κ. Ντέκα κ.λ.π.

Πράξη 511:  Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση – Ψήφιση πίστωσης.

Πράξη 512:  Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης άγονου τμήματος (Προμήθεια ειδών αρτοποιίας), σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (2022-23-24) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» και καθορισμός όρων της πρόσκλησης σε οικονομικό φορέα.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 513:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου Χ. Τζίμα, Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής έκδοσης εντύπων «Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης» της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής για το έτος 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 514:  Κατανομή ποσού ύψους 144.920,00 Ευρώ του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Δήμο Νέας Ιωνίας με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9Ν.2880/2001-Τέλη διαφήμισης».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 515:  Κατανομή ποσού ύψους 112.630,00 Ευρώ του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Δήμο Νέας Ιωνίας με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π)».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 516:  Επιστροφή παγίας προκαταβολής και απαλλαγή υπόλογου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 517:  «Κατανομή ποσού ύψους 141.661,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window