Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 460:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης με αριθ.πρωτ.29037/3-12-2021 μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και της Ασφαλιστικής με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ».  (δείτε αναλυτικά)

Πράξη 461:  9η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά)

Πράξη 462:  Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, συμμετεχόντων σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (2022-23-24) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» και ορισμός Προσωρινών Αναδόχων.  (δείτε αναλυτικά)

Πράξη 463:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (αρ.πρωτ.29272).

Πράξη 464:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (αρ.πρωτ.29276).

Πράξη 465:  «Κατανομή ποσού ύψους 19.499,70 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 2010ΣΕ05500000 και τίτλο «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. » 2022 στο Δήμο Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά)

Πράξη 466:  «Δ΄ Κατανομή ποσού 120.470,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , για την Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του».  (δείτε αναλυτικά)

Πράξη 467:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Μακρίδη Ιωάννη, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο αυτοκινήτων του Δήμου από ΚΤΕΟ, για το έτος 2022, και για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, για το έτος 2022.  (δείτε αναλυτικά)

Πράξη 468:  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την ατιμετώπιση μικροδαπανών-οδοιπορικών εξόδων των μελών της χορωδίας Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής ¨Η Αγία Σκέπη¨από το Αγρίνιο για το έτος 2022 και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου Χ.Ε.Προπληρωμής.  (δείτε αναλυτικά)

Μοιραστείτε
Close Search Window