Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 26:    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή-επισκευή πεζοδρομίων.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 27:    Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤA 7o & 11o-15o ΔΗΜΟΤΙΚA ΣΧΟΛΕΙA ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 28:    «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Νέας Ιωνίας για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 29:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.6262.0001 για την συντήρηση των λεβήτων-καυστήρων του Δήμου Νέας Ιωνίας, που είναι εγκατεστημένοι σε διάφορα δημοτικά κτήρια του δήμου προκειμένου να λειτουργούν άρτια, αποτελεσματικά και ασφαλή.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 30:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ10.6262.0001, 15.6262.0001, 40.6262.0001,10.6662.0001,15.6662.0001, 40.6662.0001, 10.6261.0001, 15.6261.0001, 40.6261.0001, για εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2022-2023.      (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 31:    «Αντικατάσταση μελών της επιτροπής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 του Ν.4412/16».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 32:    «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του Δήμου μας για το 4ο τρίμηνο οικ. έτους 2021».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 33:    «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Α’ κατανομή έτους 2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window