Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 450:  Έγκριση Β΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 451:  Έγκριση Α΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και Α΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες συντηρήσεως εξοπλισμού αρδεύσεως επί της πλατείας Παπαφλέσσα». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 452:  Άσκηση αγωγής (αρ.πρωτ.γνωμοδότησης 288523-11-2022)

Πράξη 453:  «Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του πρακτικού αξιολόγησης-ελέγχου δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας καθώς και ορισμός οριστικού αναδόχου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 454:  Ψήφιση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 455:  Έγκριση Δαπανών Απόδοσης Λογαριασμού, από την υπόλογο υπάλληλο Λασκούλη Παναγιώτα, του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την κάλυψη δαπάνης ταχυδρομικών τελών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 456:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού, από τον υπόλογο υπάλληλο Σπυρίδωνα Αλούπη, του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σε υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό, για την προστασία των εργαζομένων και των ωφελούμενων κατά την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας – Απαλλαγή υπολόγου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 457:  Έγκριση Δαπανών Απόδοσης Λογαριασμού, από τον υπόλογο υπάλληλο του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window