Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 447:  Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής πίστωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, ποσού 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.:.6423.0001 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα τρίτων» για τα οδοιπορικά έξοδα των μελών της χορωδίας Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 448:  Έγκριση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σε βάρος της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 πίστωσης με Κ.Α. 00.6423.0001 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα τρίτων» και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel