Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 427:   Έγκριση γ’ παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 428:  «Επικύρωση ή μη πρακτικών αξιολόγησης – ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης), καθώς και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού αναφορικά με την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας καθώς και ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.». Ορισμός ή μη οριστικών αναδόχων». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 429:  8η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 430:  Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 3ου τριμήνου 2022 (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 431:  Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας Γ’ τριμήνου 2022 σωρευτικά. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 432:  «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Γ΄ τρίμηνο του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 433:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/9/2022 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 434:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/9/2022 του ΚΕΒΡΕΦΟ». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 435:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/9/2022 του ΟΠΑΝ». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 436:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/9/2022 του ΚΕΜΙΠΟ». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 437:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/10/2022 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 438:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/10/2022 του ΚΕΒΡΕΦΟ». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 439:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/10/2022 του ΟΠΑΝ». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 440:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/10/2022 του ΚΕΜΙΠΟ». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 441:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη συμμετοχής στη Δημοτική Κατασκήνωση(αρ.πρωτ.27800/2022).

Πράξη 442:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Ελευθέριου Ζευγαρίδη, Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, πέντε (5) δικύκλων της Δημοτικής Αστυνομίας, για το έτος 2022. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 443:  Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 444:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως ΙΑ’ κατανομή έτους 2022 ποσού 650.559,61 €». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel