Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 19:  Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης που αφορά για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ» για το οικονομικό έτος 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 20:  Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ετήσια (2021-2022) προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών Προσώπων του (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Ο.Π.Α.Ν.) καθώς και των Σχολικών Επιτροπών του (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και ανακήρυξη Προσωρινών Αναδόχων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 21:  Ανάγκη έγκρισης δαπάνης προμήθειας αλατιού λόγω ανεπαρκούς πίστωσης στον Π/Υ 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 22:  1η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 23:  «Αποζημίωση της κ. Ντίμο – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
Πράξη 24:  «Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 25:  «Κατανομή ποσού ύψους 51.074.568,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window