Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 9η :  «Πολυετής προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2024-2027» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 10η :  «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 11η :  «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2023 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 12η :  «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 13η :  «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργούνται με ενιαία διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη επιτροπή και αφορούν στην κάλυψη των αναγκών περισσοτέρων της μιας Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2023, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. » (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 14η :  «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής πάσης φύσεως υπηρεσιών που διενεργούνται με ενιαία διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη επιτροπή και αφορούν στην κάλυψη των αναγκών περισσοτέρων της μιας Υπηρεσίας του Δήμου, για το έτος 2023 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 15η :  «Έγκριση της χρονικής παράτασης και τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. Πρωτ.8334/8-4-2022, με διάρκεια έξι μήνες, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας με τον Οικονομικό φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. XATZAKH», που εδρεύει στην οδό Αχαρνών 350 -Αθήνα με ΑΦΜ: 123109681, ΔΟΥ: Γαλατσίου, Τ.Κ.11145, με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 16η :  «Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ΄΄ Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017΄΄Ανάδοχος:ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 17η :  «Παράταση της Σύμβασης του έργου: ΄΄Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017΄΄Ανάδοχος:ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 18η :  «Κατανομή της A’ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων»(δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 19η :  «Κατάθεση Ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 20η :  «Λήψη απόφασης για την αποδοχή του αιτήματος του ιδιοκτήτη απαλλοτριούμενου ακινήτου στο Ο.Τ. Κ.Χ Γ572 περί διατήρησης της απαλλοτρίωσής του» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 21η :  «Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου: «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 22η :  «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Νέας Ιωνίας 2017». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 23η :  «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση και Επέκταση Δημοτικών Υδραυλικών Δικτύων υπό πίεση ετών 2019-2020». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 24η :  «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης του άρ. 5 της αριθμ. πρωτ. 16655/6-7-2022 Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης ».(δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 25η :  «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το 4ο τρίμηνο , του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 26η :  «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Δ΄ τρίμηνο του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο..». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 27η :  «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)»του Δήμου μας για το 4ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2022.». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 28η :  «Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» με αρ πρωτ. 1010/13-1-2023.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 29η :  «Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Λαική Συσπείρωση» με αρ πρωτ. 1411/18-1-2023.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 30η :  «Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» με αρ πρωτ. 3287/6-2-2023.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 31η :  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΦΡΙΞΟΥ 4.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 32η :  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΓΑΝΟΧΩΡΩΝ 4.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 33η :  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 29Α.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 34η :  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΑΛΑΜΑΝΑΣ 44.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 35η :  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΟΚΤΑΒΙΟΥ ΜΕΡΛΙΕ 27.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 36η :  «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 37η :  «Τοποθέτηση οριοδείκτη για παρεμπόδιση παράνομης στάθμευσης ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 41.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 38η :  «Τοποθέτηση οριοδείκτη για παρεμπόδιση παράνομης στάθμευσης ΤΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 29.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 39η :  «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κατάλληλων κοινόχρηστων χώρων ως χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση σε αυτούς εγκεκριμένων διαφημιστικών πλαισίων καθώς και την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 40η :  «Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ) της «ΠΕΤΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» επί της οδού ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 5.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 41η :  «Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ) της «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ» επί της οδού Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 12.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 42η :  «Επιστροφή χρημάτων.»

Πράξη 43η :  «Επιστροφή χρημάτων.»

Πράξη 44η :  «Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο.»

Μοιραστείτε
Close Search Window