Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 364:    Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 101.437,50 στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του ως 7η, 8η, και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2022.      (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 365:    ΄Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης: «Επικαιροποίηση – Τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 366:    Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος του Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υλικών για τα εξωτερικά συνεργεία του Δήμου Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 367:    Κήρυξη ή μη των ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 1,4,5,6 & του (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 3.3 του διενεργηθέντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω ορίων», αναφορικά με την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» ως ΑΓΟΝΑ. Έγκριση ή μη της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, αναφορικά με την ανάθεση των εν λόγω ΤΜΗΜΑΤΩΝ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΩΝ.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 368:    Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών έκδοσης εντύπων «Έκθεση βεβαίωσης παράβασης» της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής για το έτος 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 369:    Ορισμός Δικηγόρου.
Πράξη 370:    Διαγραφή μικρών βεβαιωμένων οφειλών.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 371:    Συμπληρωματική αποδοχή επιχορήγησης ποσού 60.235,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 372:    Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου 2022 ποσού 283.321,35.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 373:    Έγκριση της με αριθ. πρωτ.23025/21-9-2022 ενιαία μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, καθορισμός όρων του Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ετήσια προμήθεια τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 701.738,26 ευρώ και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και παραλαβής για τον ως άνω Διαγωνισμό.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window