Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 343:  Παράταση και αναπροσαρμογή τιμών των συμβάσεων προμήθειας ειδών παντοπωλείου και τυροκομικών ειδών για τις ανάγκες του ΚΕΒΡΕΦΟ, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος , διότι λήγει στις 23-9-2022 σύμβαση που αφορά την προμήθεια τροφίμων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 344:  Έγκριση πρακτικού κληρώσεως και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και Επέκταση Δημοτικών Υδραυλικών Δικτύων υπό πίεση ετών 2019-2020».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 345:  Έγκριση πρακτικού κληρώσεως και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για το έργο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές Α.Π.Ε.»».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 346:  Άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 2039/2022 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 347:  Άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 783/2022 οριστικής απόφασης ( εργατικές διαφορές).  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 348:  Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ετήσια (2022-2023) προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής φύσεως, που θα καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας, ως το τέλος του έτους 2023, εκτιμώμενης αξίας 221.084,60 ευρώ, ανακήρυξη Προσωρινών Αναδόχων και ανακήρυξη του Ε τμήματος ως άγονου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 349:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/7/2022 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 350:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/7/2022 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 351:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/7/2022 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 352:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/7/2022 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 353:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/8/2022 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 354:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/8/2022 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 355:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/8/2022 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 356:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/8/2022 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 357:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Πλέσσα Διονύσιου, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την πληρωμή διοδίων διέλευσης των οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος από την Αττική οδό ,για το οικονομικό έτος 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel