Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 390: ” Έγκριση της με αρ. 38660-03/11/2014 μελέτης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για τον ψεκασμό των πεύκων κατά του εντόμου Thaumetopoea pityocampa (κάμπια των πεύκων).  Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ύψους 7.380,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 23% σε βάρος του     κωδικού Κ.Α.35.6279.0005 με τίτλο : «Εργασίες ψεκασμού δέντρων». (EAY 707/03-11-2014) Καταχώρηση στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ.-Α.Δ.Α.Μ.: 14REQ002374731 2014-11-03″

Μοιραστείτε
Close Search Window