Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 265η:  Έγκριση η μη των πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου, στον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ), στο Δήμο Νέας Ιωνίας και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 266η:  «Εισήγηση για την έγκριση της αριθ.2511/27132/28-09-2023 (ΑΔΑ: ΡΘΜΓΩΚΥ-1ΓΞ) απόφασης της Δημάρχου Ν. Ιωνίας σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 25727/14-09-2023. (ΑΔΑΜ:23PROC013407485)»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 267η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη συμμετοχής στη Δημοτική Κατασκήνωση.

Πράξη 268η:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Σωτηρίου Αραβαντινού, xρηματικού  εντάλματος προπληρωμής που αφορά την επιμόρφωση εργαζόμενων οδηγών  του Δήμου με σκοπό την ανανέωση  πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window