Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 345: Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» και κατακύρωση μέρος αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 346: «Εισήγηση για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 2Α/6680/16-03-2021μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του επικείμενου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την εκτέλεση της προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2021». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 347: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου του Τμήματος 9 (Προμήθεια Ελαιόλαδου), στον Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ετήσια προμήθεια τροφίμων, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου  Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου του Τμήματος 9 (Προμήθεια Ελαιόλαδου), στον Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ετήσια προμήθεια τροφίμων, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου  Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 348: : «Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ‘Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους’ και έγκριση μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμων Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ».: «Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ‘Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους’ και έγκριση μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμων Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 349: : «Έγκριση αποδοχής δωρεάς είκοσι (20) κάδων απορριμμάτων από την εταιρεία“OJO sunglasses”, (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 350: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 35.6662.0007, για την προμήθεια αντλιών σιντριβανιών του Δήμου Νέας Ιωνίας. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 351: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης αφορά την επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του Δήμου με σκοπό την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας . (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 352: «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Θ’ κατανομή έτους 2021». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel