Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 306:    Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας της σύμβασης «Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών τύπου LED για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 307:    «Εισήγηση για την έγκριση της αριθ.149/469/04-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΗ00ΩΚΥ-ΝΛΥ) απόφασης της Δημάρχου Ν.Ιωνίας σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 16035/30-06-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010880631)».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 308:    «Ανάκληση της αριθμ.294/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 309:    «Λήψη απόφασης α) εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού β) έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης για την επέτειο 100 χρονών από τη Μικρασιατική καταστροφή».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 310:    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Β΄τρίμηνο του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 311:    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το 2ο τρίμηνο , του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 312:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 20.6323.0002 με τίτλο «ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ», συνολικού ύψους 150,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel