2017|

Πράξη 231:  Έγκριση οριστικής παραλαβής των μελετών του έργου με τίτλο «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 232:  «Έγκριση επικαιροποιημένης Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου: “Ανάπλαση οικοδομικού τετραγώνου 150 και κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκίνητων και κοπή δέντρων.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 233:  «Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος για το ΤΜΗΜΑ 1 του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2021 »  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 234:  «Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς οικονομικού φορέα, για την προμήθεια τροφίμων άγονων τμημάτων, του διεθνή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αριθ.πρωτ. 7837/4-4-2022 διακήρυξη της Δημάρχου Νέας Ιωνίας για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Νέας Ιωνίας & ανάθεση ή μη.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 235:  «Λήψη απόφασης α)εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού β) έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης για την επέτειο 100 χρονών από τη Μικρασιατική καταστροφή.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 236:  «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 20.7135.0005, για την προμήθεια κλιματιστικής μονάδας 12.000BTU για το τμήμα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων του δήμου Νέας Ιωνίας.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 237:  «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 15.6482.0001 έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -προμήθεια εξοπλισμού, συνολικού ύψους 1530,78 ευρώ, για την προμήθεια εργαλείων και σχετικών αναλώσιμων για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 238:  «Eπιστροφή χρημάτων (αρ.πρωτ. 13732/2022).»

Μοιραστείτε
Close Search Window