Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 248:     Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021».   Αναλυτικά

Πράξη 249:     Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Ά), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-04-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων».   Αναλυτικά

Πράξη 250:     Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Σύνταξη επικαιροποιημένης Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Νέας Ιωνίας».   Αναλυτικά

Πράξη 251:     3η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021.   Αναλυτικά

Πράξη 252:     Προγραμματισμός πόσληψης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δέκα (10) οδηγών απορριμματοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποκομικής και Ανακυκλώσιμων Υλικών, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.   Αναλυτικά

Πράξη 253:     Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους και μεταβίβαση οφειλής (αρ.πρωτ.15151/2021).

Πράξη 254:     Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους και μεταβίβαση οφειλής (αρ.πρωτ.15152/2021).

Πράξη 255:     Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους και μεταβίβαση οφειλής (αρ.πρωτ.15155/2021).

Πράξη 256:     Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους και μεταβίβαση οφειλής (αρ.πρωτ.15160/2021).

Πράξη 257:     Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους και μεταβίβαση οφειλής (αρ.πρωτ.15273/2021).

Πράξη 258:     Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή, του υπόλογου υπαλλήλου Κατσορίδα Ανδρέα, χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων έργου, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για το οικ. έτος 2021.   Αναλυτικά

 

Μοιραστείτε
Close Search Window