Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 205:    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την προμήθεια τροφίμων των αναγκών της Δημοτικής κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας το καλοκαίρι του έτους 2022 και ορισμός Οριστικού Αναδόχου.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 206:    Δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 207:    4η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 208:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/4/2022 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 209:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/4/2022 του ΚΕΒΡΕΦΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 210:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/4/2022 του ΟΠΑΝ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 211:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/4/2022 του ΚΕΜΙΠΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 212:    Έγκριση πρακτικού, έγκριση διαδικασιών για την ανάθεση άγονων τμημάτων σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, που διενεργήθηκε για την προμήθεια τροφίμων των αναγκών της Δημοτικής κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας το καλοκαίρι του έτους 2022 & καθορισμός των όρων της πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 213:    «Εισήγηση για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ.6638/21-03-2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του επικείμενου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «άνω των ορίων», για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών για τα εξωτερικά συνεργεία του Δήμου και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Παραλαβής του εν λόγω διαγωνισμού».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 214:    «Αποζημίωση του κ. Ευστράτιου Καστρινού – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
Πράξη 215:    «Αποζημίωση της κ. Τάνκα Μπρουνίλντα – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
Πράξη 216:    «Αποζημίωση της κ. Δέσποινας Ιατρουδάκη – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
Πράξη 217:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 30.6662.0006 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» ,συνολικού ύψους 2.496,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 218:    Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Γκαγκά Νικολάου, Xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την προμήθεια ειδών για την αποφυγή του Κορωνοϊού για το οικονομικό έτος 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 219:    Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο (αρ.πρωτ.12508/2022).

Μοιραστείτε
Close Search Window