Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 132η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.7135.0001 για την προμήθεια θυρών και κασσωμάτων στους οικίσκους των κατασκηνωτών στη Δημοτική Κατασκήνωση. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 133η:  Αποδοχή εξηγήσεων και έγκριση πρακτικού αξιολογήσεως προσφορών υποβληθεισών κατά τον διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 134η:  Εγκριση μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθ.πρωτ.12688/8-5-2023, έγκριση και κατάρτιση όρων Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ετήσια (2023-2024) προμήθεια ελαστικών, για τον στόλο του οχημάτων του Δήμου (φορτηγά, μηχανήματα έργου, απορριμματοφόρα, πούλμαν, επιβατικά, μοτοσυκλέτες) και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του ως άνω Διαγωνισμού.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 135η:  Έγκριση η μη πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης, δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο Προσωρινός Ανάδοχος, του Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων που διενεργήθηκε για την προμήθεια τροφίμων των αναγκών της Δημοτικής κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας για την περίοδο λειτουργίας της το καλοκαίρι του έτους 2023 και ορισμός Οριστικού Αναδόχου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 136η:  «Επικύρωση ή μη των πρακτικών αξιολόγησης – ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης), καθώς και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, αναφορικά με την ανάθεση των ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΩΝ, τα οποία προέκυψαν κατόπιν του διενεργηθέντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.». Ορισμός ή μη οριστικού αναδόχου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 137η:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών του κτιρίων ποσού 161.900,00€ ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 138η:  «Κατανομή και διαδικασία απόδοσης του ειδικού τέλους που αφορά στη κατανάλωση φυσικού αερίου στους Ο.Τ.Α. Ά βαθμού ». Το ποσό που αναλογεί στο Δήμο Νέας Ιωνίας είναι 25.363,58€ ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 139η:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Μακρίδη Ιωάννη, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο δικύκλων του Δήμου από ΚΤΕΟ, για το έτος 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window