Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 127:    «Κατάρτιση ή μη των όρων της Πρόσκλησης για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, αναφορικά με την ανάθεση του ΑΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ το οποίο προέκυψε κατόπιν του διενεργηθέντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 128:    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου: : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υ.Α. 27934/2014».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 129:    «Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «κάτω των ορίων» παροχής υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 130:    «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 707.223,88€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Ε’ κατανομή έτους 2023».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window