Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 433η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 15.6255.0001, με τίτλο: « Λοιπά ασφάλιστρα», συνολικού ύψους 1.500 € για την πληρωμή ασφαλίστρων για τους κατασκηνωτές και το προσωπικό της Δημοτικής Κατασκήνωσης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 434η:  Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του ενιαίου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «κάτω των ορίων»  για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ορισμός προσωρινού αναδόχου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 435η:  Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών των διαφόρων Καλλιτεχνικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 436η:  Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών σε τρίτον ,κλαδέματος υψηλών δέντρων εντός των ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας, για  την κάλυψη αναγκών Πολιτικής προστασίας-Πυροπροστασίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 437η:  Εξειδίκευση πιστώσεως προϋπολογισμού προς διενέργεια της προμήθειας: «Ηλεκτρικό πολύμετρο για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 438η:  Άδεια τοποθέτησης οριοδεικτών επί της οδού Κυδωνιών 108.

Πράξη 439η:  Κοπή δυο Πεύκων επί της οδού Πάροδος Απόλλωνος 1.

Πράξη 440η:  Κοπή ενός  Πεύκου στην  οδό    Αίνου & Νικολάου Γιαννά.

Πράξη 441η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Κατσαρά.

Πράξη 442η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Δουργούτη.

Πράξη 443η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο -Παπάζογλου.

Πράξη 444η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο και επιστροφή οφειλής- Τσάκωνας.

Πράξη 445η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο και επιστροφή οφειλής- Σταμπουλόπουλος.

Πράξη 446η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο και επιστροφή οφειλής- Τζουμανέκα-Γιαννοπούλου.

Πράξη 447η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο και επιστροφή οφειλής -Ευσταθιάδου.

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window