Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 112:  «Επικύρωση πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, παροχής υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, ορισμός προσωρινού αναδόχου, κήρυξη άγονου τμήματος και προσφυγή στη διαδικασία της παρ.2α του άρθρου 32 του ν.4412/2016».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 113:  ΄Εγκριση μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με αριθ.πρωτ.3648/09-2-2023, έγκριση και κατάρτιση όρων Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, αναλώσιμων υλικών για την επισκευή τους και επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του ως άνω Διαγωνισμού.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 114:  Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 1ου τριμήνου 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 115:  Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας Α’ τριμήνου 2023 σωρευτικά.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 116:  «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την αντιμετώπιση μικροδαπανών φιλοξενίας επίσημης αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου με το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής Δήμου Λευκονοίκου Κύπρου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου Χ.Ε Προπληρωμής».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 117:  Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 91 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 118:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α.: 15.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, συνολικού ύψους 1.999,62 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια σκευών μιας χρήσης (ταψάκια φαγητού, αλουμινίου, με καπάκι) και 15.6482.0001 «Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης, προμήθεια εξοπλισμού» συνολικού ύψους 2.097,89 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης καθώς και ειδών εστίασης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης   Κοινωνικής Προστασίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 119:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.6262.0001 για παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου σημάτων, των συναγερμών του Δήμου Νέας Ιωνίας, με το κέντρο λήψεως σημάτων του αναδόχου, εργασιών & υλικών αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης έτους 2023 για τον Δήμο.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 120:  Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 121:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο της Νέας Ιωνίας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του -Β’ κατανομή έτους 2023 ποσού 120.470,00€».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Μοιραστείτε
Close Search Window