Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 87η:    2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 88η:    Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού/ΟΠΔ έτους 2023 του Δήμου Ν. Ιωνίας και των ΝΠΔΔ.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 89η:    Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση της δαπάνης σύνδεσης φωτοβολταïκών στοιχείων σε δώμα του 1ου Γυμνασίου -1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 90η:    Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο συν-διοργάνωσης του «11ου Φεστιβάλ Καραγκιόζη Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 91η:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α.: 15.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, συνολικού ύψους 1.999,62 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια σκευών μιας χρήσης (ταψάκια φαγητού, αλουμινίου, με καπάκι) και 15.6482.0001 «Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης, προμήθεια εξοπλισμού» συνολικού ύψους 2.097,89 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης καθώς και ειδών εστίασης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 92η:    Τροποποίηση της 65/28-03-2023 Πράξης Οικονομικής Επιτροπής.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 93η:    Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον του καθαρισμού αντιπυρικής ζώνης και αποψίλωση χαμηλής βλάστησης των χώρων της Δημοτικής κατασκήνωσης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 94η:    Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 101.437,50 στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του ως 1 η ,2η , και 3 η μηνιαία κατανομή έτους 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 95η:    Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 96η:    Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού παιδικής χαράς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9838/6-4-2023 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 97η:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό: τον Κ.Α. 15.6615.0001 με τίτλο ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, συνολικού ύψους 1.240,00€ με το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια εντύπου για την πληροφόρηση των μαθητών και των γονέων τους για τη λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 98η:    Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 99η:    Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 707.223,88€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Δ’ κατανομή έτους 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window