Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 242η:    Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τρεις (3) μήνες έτους 2024 για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για τη Δημοτική Κατασκήνωση.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 243η:    Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για την παροχή πάσης φύσεως γενικών υπηρεσιών που αφορούν σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου και απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις για την παραλαβή τους καθώς και γενικών υπηρεσιών από ειδικούς συμβούλους για το έτος 2024 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 244η:    Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων πάσης φύσεως υπηρεσιών, που διενεργούνται με ενιαία διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη επιτροπή και αφορούν στην κάλυψη των αναγκών περισσοτέρων της μιας Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2024 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 245η:    Μερική τροποποίηση της 69/20-02-2024 πράξης της Δημοτικής Επιτροπής (συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης των προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2024).    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 246η:    Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός ως υπολόγου της υπαλλήλου κας Μπακογιάννη Χρυσούλας για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής έκτακτων αναγκών για την ενημέρωση των πολιτών.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 247η:    Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση – Ψήφιση πίστωσης.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 248η:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 10.7135.0002 «Λοιπός εξοπλισμός», συνολικού ύψους 2.389,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών & εξοπλισμό τηλεφωνικού κέντρου.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 249η:    Διαγραφή προσαυξήσεων του κ. Φιλιππόπουλου.
Πράξη 250η:    Διαγραφή προσαυξήσεων της κας Μπράβου.
Πράξη 251η:    Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο – Κάβουκας.
Πράξη 252η:    Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο – Βλογιαννίτης.
Πράξη 253η:    Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο – Μελέσσης.
Πράξη 254η:    Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο – Αραμπατζής.
Πράξη 255η:    Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο – Παντελίδου.
Πράξη 256η:    Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο – Μαγούλας.
Πράξη 257η:    Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο – Φανός.
Πράξη 258η:    Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο – Μαβούσογλου.
Πράξη 259η:    Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο – Παπαδόπουλος.
Πράξη 260η:    Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο – Γεωργιάδης.

Μοιραστείτε
Close Search Window