Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 49η:  «Τροποποίηση της με αρ. 39/07-03-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 50η:  Απόρριψη ή μη της προσφοράς οικονομικού φορέα, η οποία κατατέθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, αναφορικά με την ανάθεση των ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ / (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΩΝ τα οποία προέκυψαν κατόπιν του διενεργηθέντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 51η:  «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.6261.0001 για την προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων για την κεντρική πύλη εισόδου του Δημαρχείου και παραπλεύρως αυτής, καθώς και διάφορων υλικών και ανταλλακτικών που κρίνονται απαραίτητα για την σωστή λειτουργία αυτής».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 52η:  «Απαλλαγή από την καταβολή των ενοικίων του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Ρούμελης έμπροσθεν του οικοδομικού αριθμού 86».

Πράξη 53η:  Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, ένα (1) Λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας για το έτος 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window