Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νέα Ιωνία 13/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ. 33697
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                Αριθ. Αποφ.: 446
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων.
 2. Τις διατάξεις του ΄άρθρου 89 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων», αναφορικά με την αναπλήρωση Δημάρχου.
 3. Την υπ΄αριθ. 456/31073/2-9-2014 απόφαση μας, με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και ο αναπληρωτής Δημάρχου, κατ΄εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.
 4. Το γεγονός ότι θα απουσιάζω από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 μέχρι την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  Ορίζω ως αναπληρωτή μου, για το χρονικό διάστημα 13/11/2015 έως  16/11/2015 την Αντιδήμαρχο κ. Όλγα Κατημερτζή.
                                                                         

          

   Ο Δήμαρχος

                                                                                   Ηρακλής Γκότσης
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Γεν.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
2) Γραφ. Δημάρχου
3) Γραφ. Γεν. Γραμματέα
4) Όλες τις Δ/νσεις – Τμήματα & Αυτοτελή Γραφεία
5) ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.
6) Ο.Π.Α.Ν.
7) ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
                                                                            
 

Μοιραστείτε
Close Search Window