Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                                                   ΑΔΑ: 7ΥΡΟΩΚΥ-62Ψ
                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ      13/8/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αριθ. Αποφ.:  344
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                Αριθ. Πρωτ.:  23703
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:     
1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων”, αναφορικά με την αναπλήρωση Δημάρχου.
3. Την υπ΄ αριθ.  456/31073/2-9-2014 απόφαση μας, με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και ο αναπληρωτής Δημάρχου, κατ΄ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων. 
4. Το γεγονός ότι θα απουσιάζουμε από την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 μέχρι και την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015 και το ίδιο χρονικό διάστημα θα απουσιάζει και η ορισθείσα με την ανωτέρω απόφαση αναπληρώτρια Δημάρχου, Αντιδήμαρχος κ. Κατημερτζή Όλγα.
     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε ως αναπληρωτή μας, για το χρονικό διάστημα 14/8/2015 έως 17/8/2015 τον Αντιδήμαρχο κ. Κανλή Χρήστο.
                                                                

                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                           ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
2) Γραφείο Δημάρχου
3) Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4) Όλες τις Δ/νσεις – Τμήματα & Αυτοτελή Γραφεία
5) ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
6) Ο.Π.Α.Ν.
7) ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window