Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αρ.Πρωτ.  18913
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                       Ν.Ιωνία  26/06/2015
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

           

                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Με την υπ΄ αριθμό 368/2014 Πράξη του το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία και απαραίτητη την ˝Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 445 της περιοχής του Δήμου Νέας Ιωνίας για χαρακτηρισμό του σε χώρο κοινωφελών δημοτικών χρήσεων (πολιτιστικών – εκπαιδευτικών – αθλητικών δραστηριοτήτων)˝, για το λόγο αυτό εμμένει στην 395/11 σχετική απόφασή του και την επικαιροποιεί λόγω παρέλευσης τριετίας.

Το διάγραμμα της ανωτέρω πρότασης τροποποίησης θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον 4ο όροφο στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών μαζί με την παρούσα Ανακοίνωση για τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημέρα της δεύτερης δημοσίευσης της Ανακοίνωσης του Δημάρχου στον τύπο.

Καλούνται λοιπόν όσοι έχουν αντιρρήσεις για την Τροποποίηση αυτή όπως υποβάλουν σε δέκα πέντε (15) ημέρες από της Δημοσιεύσεως της παρούσης τις τυχόν Ενστάσεις τους στο Δήμο.
Η παρούσα να δημοσιευτεί:
Α) Δια του τύπου σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες ή ημερήσιας ευρείας κυκλοφορίας στον τόπο σε δύο συνεχόμενα φύλλα τους και να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα.
Β) Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και σύμφωνα με το πρόγραμμα διαύγεια.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

 

HΡΑΚΛΗΣ  ΓΚΟΤΣΗΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window