Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νέα Ιωνία,  25 / 4 /2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                   Αρ. Πρωτ/λλου  10301   
Δ/νση    :    Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα    : Μελετών & Κατασκευής Έργων
Ταχ. Διεύθυνση    :    Αγ. Γεωργίου 40
        και Αντλιοστασίου
        142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες    :    Εμ.Σμαραγδάκης
Τηλέφωνο    :    213-2000.452
Συσκ. Τηλ/τυπίας    :    210-2714090

                                    
                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων
 

Έχοντας υπ’ όψη:
α) To άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
β) To άρθρο 186 του  Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» που τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008.
γ) το άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄226/2011) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ τ.Β΄2540/07-11-2011), καθώς και την Εγκύκλιο, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ).

Ανακοινώνεται ότι στις 28/4/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας στον Δ’ όροφο του Δημαρχείου με σκοπό τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

Η  κλήρωση θα διεξαχθεί  με χρήση εφαρμογής Η/Υ και με ευθύνη του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσία, Εμμανουήλ Σμαραγδάκη, καθώς και την παρουσία των υπαλλήλων της Δ/νσης, Άγγελο Κουσουνή και Κωνσταντίνο Σερπάνο.

        Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

        Εμμανουήλ Σμαραγδάκης

Εσωτερική Διανομή:   
α)    Γραφείο Δημάρχου
β)    Χρονολογικό Αρχείο   

Μοιραστείτε
Close Search Window